Albania

Programet

Partneriteti i Studimit të Danubit (D-LeaP) ofron një gamë programesh për ngritjen e kapaciteteve të cilat zhvillohen në nivel rajonal dhe jepen në nivel kombëtar nga shoqatat ujësjellës kanalizime dhe partnerët lokalë (HUB-et) në gjuhën kombëtare.

UBP Programi i Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking)

Programi i Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking) ndihmon shoqëritë UK në identifikimin e fushave ku është e nevojshme përmirësimi i performancës...

EE Efiçenca e Energjisë

Kostot e larta të energjisë shpesh kontribuojnë në shpenzime operimi të paqëndrueshme që ndikojnë drejtpërdrejtë në shëndetin financiar të shoqërive ujësjellës kanalizime dhe në çmime të përballueshme të shërbimeve të tyre...

CE Efiçenca Komerciale

Menaxhimi i suksesshëm i infrastrukturës së ujit me kosto të lartë është thelbësore për të operuar dhe për të ofruar shërbimin e kërkuar me koston më efektive të mundshme. Menaxhimi i aktivitete komerciale është një pjesë integrale në arritjen e këtij qëllimi...

NRW Uji pa të Ardhura

Nivelet e larta të Ujit pa të pa Ardhura (uji që humbet fizikisht ose nuk paguhet nga konsumatorët) është një problem i madh në shumë shoqëri ujësjellës kanalizime. Ky Program rrit ndërgjegjësimin për humbjet fizike dhe komerciale të ujit ndërmjet shoqërive UK pjesëmarrëse dhe aktiviteteve që duhen ndërmarrë për t'i ulur ato me qëllim përmirësimin e performancës operacionale dhe financiare...

WSP Plani i Sigurisë së Ujit

Mungesa e mekanizmave përgjegjës për rritjen e ndotjes dhe rritjes frekuente të katastrofave natyrore sikurse përmbytjet dhe thatësirat  pengojnë aftësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë për të ofruar shërbimet e tyre në mënyrë të qëndrueshme, duke paraqitur kështu rrezik për shëndetin publik kombëtar…

AM Asset Management

Effective asset management planning is a basis for reducing costs of the operation of water services and ensuring the sustainability of the service. Tools for managing the infrastructure associated with water supply and wastewater services (pipes, pumps, reservoirs, meters etc.) are the focus of this program...